Wynagrodzenie

 1. Rozliczenie według opłaty ryczałtowej - Forma preferowana przez Kancelarię
  • Opłata ryczałtowa ustalona przez strony i opłacana miesięcznie, pobierana będzie za świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w wymiarze odpowiadającym potrzebom Zleceniodawcy.
  • Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.
  • Kwota miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wynagrodzenie za wszelkie czynności związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawcy, w tym prowadzenie wszelkich spraw sądowych i egzekucyjnych.
  • W tym systemie wynagradzania Kancelaria nie pobiera jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe Zleceniodawcy przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi niezależnie od instancji.
  • Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz Kancelarii przez Sąd tytułem wynagrodzenia radcowskiego wypłacane są przez Zleceniodawcę tylko w przypadku ich wyegzekwowania od dłużnika. W przypadku bezskutecznej egzekucji dłużnika, Zleceniodawca nie ma obowiązku zwrócić Kancelarii zasądzonego przez Sąd wynagrodzenia radcowskiego.
  • Ten rodzaj wynagrodzenia jest preferowany przez Kancelarię i stosowany w kontaktach z większością klientów.
 2. Rozliczenie według stawki godzinowej. Stawka godzinowa 350 zł + VAT
  • Wysokość wynagrodzenia określa nakład czasu pracy na jednostkę zadania wyrażony w godzinach lub minutach.
  • Czas pracy Kancelarii jest rozliczany dla każdego pracownika Kancelarii pracującego nad sprawą oraz zestawiany w postaci raportów jednorazowych lub miesięcznych stanowiących podstawę rozliczenia z klientem.
  • Rozliczenie wynagrodzenia jest dokonywane na podstawie zestawienia przepracowanych godzin.
  • Zestawienie wraz z fakturą VAT zostanie przesłane Zleceniodawcy.
 3. Rozliczenie według stawki przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
  • Wysokość wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).
  • Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.
 4. Istnieje możliwość łączenia sposobu rozliczenia z pkt. 1 i 2.